Powered by Smartsupp

Polityka prywatności

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie certumhub.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CERTUM HUB Sp. z o.o. (dalej: Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4.  Zbierane przez Administratora dane będą:
 •  przetwarzane zgodnie z prawem,  
 •  przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,  
 •  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,  
 •  przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.  

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1.  Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.  
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 • a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.  

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.  

IV. Informacje o przetwarzaniu  

 1.  Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
 • a. podmiotom powiązanym z Administratorem
 • b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
 • c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
 • d. podmiotom obsługującym płatności internetowe, e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, f. kancelariom prawnym.  

 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.  

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
 •  dostępu do treści swoich danych osobowych
 •  sprostowania danych
 •  usunięcia danych
 •  ograniczenia przetwarzania danych
 •  przenoszenia danych
 •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora
 •  wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

 3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.  

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.  
 2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.